Ön itt van most:Hirdetés

Hirdetés


TÁJÉKOZTATÁS

Egyházmegyénk Főpásztora úgy döntött, hogy Kormányunknak a járványveszéllyel összefüggésben hozott rendelkezéseihez alkalmazkodva az egyházmegyében bevezetett korlátozások részleges feloldását rendeli el, május 04-től, azaz hétfőtől.

 • Éppen ezért, előre láthatólag májusban, vagyis az előttünk álló két vasárnap (május 24-én és 31-én) és Pünkösdhétfőn (június 01-jén) lehetősége nyílik a Híveknek arra, hogy személyesen is részt vegyenek a szentmiséken, feltéve ha a helyzet nem változik.
 • A két vasárnapi és a pünkösdhétfői szentmiséinket nem zárt térben, vagyis nem a Templomban mutatjuk még be, hanem SZABADTÉRI SZENTMISÉK LESZNEK, amelyeket Közösségi Házunk udvarán mutatunk majd be. Ez az udvar a Plébániatemplom mellett található. Ám ha az időjárás nem engedi a szabadtéri szentmise bemutatását, akkor továbbra is közvetítjük a szentmiséket a Templomból, vagyis egyenlőre Templomunkban még nem lesz szentmise.
 • A szabadtéri, vagy a kedvezőtlen időjárás miatt a Templomból közvetített szentmise kezdési időpontja délelőtt 10. óra. Így lesz ez vasárnap is, május 24-én, Urunk Mennybemenetele ünnepén, május 31-én, Pünkösdvasárnap és június 01-jén, Pünkösdhétfőn is az alábbiak szerint:
 • Követve a fokozatosság és az óvatosság elvét, mindhárom alkalommal (május 24, 31, június 01.) már nem csak szentmisén veszünk részt, hanem szentáldozáshoz is járulhatunk, amennyiben elvégeztük szentgyónásunkat, és részt tudunk venni a szabadtéri szentmisén személyes formában.
 • A fokozatosság és óvatosság második lépése, hogy lesz lehetősége mindenkinek a szentgyónását elvégezni, ha ezt ezidáig még nem tette meg, hiszen vasárnap, május 24-én és 31-én, sőt június 01-jén is, a szabadtéri mise előtt gyóntatni fogok a Közösségi Ház udvarán, tehát a szabadban.
 • A szabadtéri szentmisén nem kötelező maszkot viselni, csupán meg kell tartani egymástól a 1,5-2 méter távolságot, nem lesz a mise alatt kézfogás, hanem csak egymás felé történő meghajlás, amennyiben addigra a polgári rendelkezések nem változnak.
 • Természetesen tisztelettel hívunk és várunk Mindenkit a szabadtéri szentmisékre, május 24-én, 31-én vasárnap, és június 01-jén, hétfőn délelőtt 10-re a Közösségi Ház udvarába, de ha mégis úgy érezzük, hogy otthon biztonságosabb, akkor maradjunk a képernyők előtt, mert igyekszünk továbbra is közvetíteni ezeket a vasárnapi, ünnepnapi, lehetőség szerint, immáron szabadtéri szentmiséinket.


Hirdetés 2020. május 31-én

Holnap, Pükösdhétfőn, Máriát, mint az Egyház Édesanyját ünnepeljük, amint már ma egy hete is hirdettem. Ünnepi szentmisék délelőtt 10-kor kezdődik jó idő esetén a Közösségi Ház udvarán, rossz idő esetén pedig a szentmisét közvetítjük a Plébániatemplomból.

Mához két hétre van Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, amikor is az Oltáriszentséget kivisszük a Templomból és a négy lombsátornál végezzük el a szertartásokat. Ezzel az ünneppel összefüggésben Egyházmegyénk Főpásztora azt kérte a papságtól, hogy a járványhelyzetre való tekintettel inkább szentségimádást végezzenek és igy fejezzék ki hódolatukat az Eucharisztia előtt. Éppen ezért a jövő vasárnapi, június elsővasárnapján esedékes szentségimádás elmarad, helyette mához két hétre, Úrnapja ünnepén lesz szentségimádás. Erről jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a Kedves Híveket.

Tekintettel a járványügyi helyzetre, amint már az elmúlt vasárnap is hirdettem, szeretnénk lassan-lassan visszaköltözni a Templomba, hiszen enyhülni látszik a vírushelyzet. Jövő vasárnap szabadtéri mise lesz a Közösségi Ház udvarán, rossz idő esetén pedig közvetítjük a szentmisét a Templomból. Mindig csak egy vasárnappal tekintünk előre, hiszen gyorsan változik a helyzet, amihez igyekszünk, a lehetőségekhez képest, alkalmazkodni. Éppen ezért továbbra is kérem a Kedves Hívek türelmét és megértését.

Örömmel jelzem a Kedves Híveknek, hogy Egyházközségünkben Templomunk búcsúi ünnepét mához négy hétre, június 28-án tartjuk meg. Remélem, semmi rendkívüli esemény nem jön közbe, nem zavarja meg templombúcsúi ünnepünket. A búcsúi mise főcelebránsa és ünnepi szónoka Gárdonyi Máté atya, kaposvári egyházmegyés paptestvérem lesz, akivel együtt végeztem tanulmányaimat Rómában, az örök Városban, és aki jelenleg Budapesten, a Hittudományi Karon tanít. Erről az ünnepi eseményről később, de időben fogom bővebben tájékoztatni a Kedves Testvéreket.

Az előttünk álló héten, csütörtökön, június 04-én van a Trianoni békediktátum 100. évfordulója. Ebből az alkalomból arra kért bennünket Főpásztorunk, hogy Templomainkban szólaljanak meg a harangok délután fél 5-kor és tegyük ezt az imádság lelkületével, könyörögve hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népéért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Így az esti rózsafüzért erre a szándékra, ezért imádkozzuk majd el.

Miserend (2020.06.01 - 06.07.):

 • 2020. június 01. hétfő - MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA
  • 10:00 - Szabadtéri szentmise, rossz idő esetén miseközvetítés a Templomból
 • 2020. június 02. kedd
  • 19:00 - közös rózsafüzér ima,
 • 2020. június 03. szerda
  • A Szloboda család †-ért nm.
  • 19:00 - közös rózsafüzér ima,
 • 2020. június 04. csütörtök
  • Papjainkért, papi hivatásokért nm.
  • 19:00 - közös rózsafüzér ima,
 • 2020. június 05. péntek
  • A Rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért nm.
  • 19:00 - közös rózsafüzér ima,
 • 2020. június 06. szombat
  • A Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.
  • 19:00 - közös rózsafüzér ima,
 • 2020. június 07. vasárnap
  • 10.00 - Szabadtéri szentmise, rossz idő esetén miseközvetítés a templomból.

Hétköznaponként, most kivételesen keddtől szombatig, este 7-től (19.00) on-line rózsafüzér imát végzünk, ahová hívunk és várunk mindenkit.

Személyes és családi imádságok a nagyhétreKEDVES TESTVÉREIM!
AZ ALÁBBIAKBAN SZERETNÉK NÉHÁNY FONTOS, ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓT MEGOSZTANI AZOKKAL, AKIK A HONLAPUNKAT FELKERESIK.

1) Hitünk gyakorlásának igen fontos összetevője a szentmiséken való részvétel a szentgyónással és a szentáldozással együtt.

2) Ezek közül (miselátogatás, gyónás és áldozás) most egyik sem valósítható meg a koronavírus járvány miatt, vagyis HITÜNK GYAKORLÁSÁBAN VÁLTOZÁS következik be, előre meg nem határozható időre.

3) MIT TEHETÜNK?

4) A SZENTMISE HALLGATÁSSAL KAPCSOLATBAN kérünk mindenkit, hogy a hírközlési eszközöket használva (televízió közvetítés – rádió hallgatás), valamint az informatika eszközeit használva (online közvetítések - okostelefonok stb.) vegyünk részt a szentmiséken vasárnaponként és hétköznaponként is, és lelki áldozásban részesülhetünk.

5) Ezeknek az eszközöknek a használatakor a következőkre kell figyelnünk és vigyáznunk, ami a SZENTGYÓNÁST ÉS A LELKI ÁLDOZÁST ILLETI:

- A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette A TÖKÉLETES BÁNAT felindítását kell megvalósítani.

- A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, amellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, és egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.) Ha a súlyos ok elmúlt és amikor lehet, az első alkalommal meg kell gyónnunk!

- Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, és így mind ideig -, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, mint legfőbb Jót, legjobb Atyámat és legnagyobb Jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondoljunk azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdünk] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

- A lelki áldozással kapcsolatban az alábbiakra figyeljünk:

LELKI ÁLDOZÁS: A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.


KEDVES RÓMAI KATOLIKUS TESTVÉREIM!

Egyházközségünk Templomában, a Plébániatemplomban (Hajdúszoboszló, Bocskai u. 1.) vasárnaponként délelőtt 9. órakor fogom a szentmisét bemutatni Híveink nélkül mindaddig, amíg a járvány miatt a nyilvános, a hívekkel együtt bemutatott szentmise nem lehetséges. Itt szeretném meghívni helybeli Híveinket és természetesen mindenkit, erre a közös, egyházközségi imádságra, vasárnapunknak a szokottól eltérő megszentelésére, közös imaláncra, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben módunk és lehetőségünk van rá és családban vagyunk, gyűljünk össze lakásunk egy szobájában és csendesedjünk el a fenti időpontban.
 • Egy hozsanna énekkel kezdhetünk, majd keresztvetéssel, azt követően vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és tartsunk őszinte bűnbánatot imádságos lelkülettel (használható a fentebb található imádság).
 • Imádkozzunk el közösen egy rózsafüzér imát, amelynek a végén lelki áldozást végezhetünk (fentebb szintén található ehhez imádság).
 • A lelki áldozás végén keresztet vetünk és szintén egy hozsannából vett énekkel zárjuk a közös imádságot.
 • Ez a közös imádságban eltöltött idő annyi, mint a Templomunkban bemutatott nép nélküli szentmise, amellyel megszenteljük vasárnapunkat.
 • Természetesen, előre is megköszönöm Mindenkinek, aki fontosnak érzi, hogy azzal a közöséggel együtt imádkozzon vasárnaponként ebben a rendkívüli formában, akikkel együtt gyakorolja a hitét.
 • Hívunk és várunk tehát Mindenkit ezekre a vasárnapi, rendkívüli, bár otthonainkban eltöltött, de mégis lelki közösségben elvégzendő közös, együttes imádságunkra.

Tisztelettel és szeretettel: József atya!


IMÁK SZÜKSÉGHELYZETBEN

IMA LELKI ÁLDOZÁSHOZ: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

TÖBB IMA VÍRUS, JÁRVÁNY IDEJÉN: Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.
VAGY:
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te vagy népünk Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

VAGY:

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus, imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért. Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban, meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is. Ismered a fáradt szívemet, amely boldogan szeret téged és elfogadtatod velem az élet nehézségeit. Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd. Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem, sebeimet meggyógyítod szereteteddel. Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet. Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled: Hallgass meg engem, ó Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal! Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád, fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység! Ámen!

VAGY:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavar- és aggodalomkeltő időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg betegeinket, adj vigasztalást családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, az ápolóknak és az önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki egyszülött Fiaddal és Szentlelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

JÁRVÁNYBAN SEGÍTŐ SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT KÉRŐ IMÁDSÁG

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

CsatolmányMéret
segedanyag_szemelyes_es_csaladi_imahoz_nagyhet_-_2020.04.02_a4.pdf185.38 kB