HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. április 5-én, Virágvasárnap

A nagyhét szertartásai a mai nappal vették kezdetüket. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

 • A mai szentmiséhez hasonlóan, az előttünk álló héten minden este on-line módon, vagyis az informatika eszközeinek segítségével közvetítjük innen, Templomunkból a nagyhét szertartásait. Kérek mindenkit, hogy akár a saját, akár más közvetítéseket nézve-hallgatva kapcsolódjunk be a nagyhét ünnepi szertartásaiba úgy, hogy élőben vegyünk részt rajta, ne felvételről.
 • Hála Istennek János atya, a balmazújvárosi egyházközség plébánosa, elvállalta úgy is a lelkigyakorlat megtartását, hogy azt közvetítjük innen Templomunkból, vagyis az idei év nagyböjti lelkigyakorlata igen sajátos formában történik majd. Mindhárom este, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán közvetítjük a szentmisét élőben, amelynek az elején felindíthatjuk a tökéletes bánatot, majd meghallgathatjuk a szentbeszédet, a prédikációt, és a mise végén lelkiáldozáshoz járulhatunk. Aki teheti, kérem, kapcsolódjon be ezekbe a lelkigyakorlatos mise közvetítésekbe. Ezek a szentmisék, nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán este 6-kor (18.00) fognak kezdődni.
 • A nagycsütörtöki szentmisével kezdi meg Egyházunk a Húsvéti Szent Három nap ünneplését, amely az első nap. Ebben a szentmisében az Eukarisztia és a Papság szentségének megalapítására emlékezünk. Ez a szentmise nagycsütörtökön este 6-kor (18.00) kezdődik, amit szintén élőben fogunk közvetíteni innen a Templomból. Ez a szentmise most a szokottól eltérő módon, egyszerűbb formában lesz majd bemutatva.
 • Nagypéntek, Jézus kereszthalálának az emléke, az Úr szenvedésének az ünnepe, a Húsvéti Szent Három nap második napja. Ez egyben szigorú böjti nap, vagyis csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, és semmiféle húst, vagy abból készült ételt nem vehetünk magunkhoz. A nagypénteki szertartás este 6-kor (18.00) kezdődik itt a Templomban, amelyet szintén élőben fogunk közvetíteni innen a Templomból, de ezt a szertartást is egyszerűbb formában fogjuk majd bemutatni, elvégezni.
 • Nagyszombat estéje, éjjele a Feltámadás ünnepe, a Húsvéti Szent Három nap harmadik napja. A feltámadási szertartás nagyszombaton este 8-kor (20.00) kezdődik. Ezt a szertartást is élőben közvetítjük, és természetesen rövidebb, egyszerűbb formában mutatjuk majd be.
  Itt szeretném tájékoztatni a Kedves Híveket arról, hogy ezen a napon, tehát nagyszombat délelőttjén és kora délután lesz lehetőség a szentsír meglátogatására, vagyis délelőtt 9-tól délután 2-ig (9.00-14.00), természetesen betartva azt, ami szükséges egészségügyi előírás. Tehát egymástól 1,5-2 m-re kell lennünk, egymással nem érintkezhetünk, és úgy helyezkedjünk el a Templomunk padjaiban, hogy mindenki, aki akar, tudjon közelebb menni majd a szentsírhoz.
 • Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise délelőtt 9-kor fog kezdődni itt a Templomban, amit szintén élőben közvetítünk. Ilyenkor szokás a húsvéti ételek megszentelése, megáldása, amelynek a módját, formáját tegnap, szombaton egyeztettem Főpásztorunkkal. Azt kérte a püspök atya, hogy álljak meg Templomunk kapujában, és akik elhozzák a kosárban a húsvéti ételeket, azok hagyják a személyautójuk, vagy kerékpárjuk csomagtartóján, aki pedig gyalog hozza, az álljon meg a templomkerítésen kívül. Külön-külön kellő távolságból elvégzem egyenként a szükséges áldóimát és megszentelem a szenteltvízzel a húsvéti ételeket.
  Ilyen módon lesz lehetőség a húsvéti ételek megszentelésére, ami húsvétvasárnap reggel 8-kor fog majd kezdődni, hogy mindenki tudjon hazaérkezni és az élő közvetítésbe tudjon belekapcsolódni.
 • Miserend (2020. 04. 06-04. 12):
  • NAGYHÉTFŐ, 18.00: Lelkigyakorlatos szentmise közvetítése
  • NAGYKEDD, 18.00: Lelkigyakorlatos szentmise közvetítése
  • NAGYSZERDA, 18.00: Lelkigyakorlatos szentmise közvetítése
  • NAGYCSÜTÖRTÖK, 18.00: Szentmise közvetítése, utolsó vacsora.
  • NAGYPÉNTEK, 18.00: Nagypénteki szertartás közvetítése.
  • NAGYSZOMBAT, 20.00: Feltámadási szertartás közvetítése.
  • HÚSVÉTVASÁRNAP:
   • 8.00: Húsvéti ételszentelés a fenti formában
   • 9.00: Ünnepi szentmise közvetítése
A most megszentelt barkát elhelyezzük a templomunk előtti kereszt lábánál azért, hogy a mai nap folyamán, ha erre sétálunk, akkor tudjunk hazavinni otthonainkba ezekből a szentelt barkákból.
 
Kívánok mindenkinek áldott nagyheti készülődést, lelki elmélyülést és töltekezést. Igyekeztünk azon lenni, hogy ebben a sajátos helyzetben is segítsük a Híveket legnagyobb és legfontosabb ünnepünk, a Húsvét méltóbb megünneplésére úgy, ahogyan tudjuk, ahogyan tudtuk./li>
 
Most, mivel április hónap elsővasárnapja van, elvégezzük ilyen sajátos formában a szentségimádásunkat. Kérek mindenkit, hogy a hozsanna énekeskönyv 66. oldalán lévő Jézus Vérének litániáját imádkozva kapcsolódjon bele a mai szentségimádásunkba.
 
További imádságok a nagyhétre a lap alján találhatóak

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA DÖNTÉSE ALAPJÁN TEMPLOMUNKBAN IS A NYILVÁNOS LITURGIA (SZENTMISÉK KÖZNAP ÉS VASÁRNAP), VALAMINT MÁS TEMPLOMI ÉS KÖZÖSSÉGI IMÁDSÁG, ÖSSZEJÖVETEL (RÓZSAFÜZÉR IMA, KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, BIBLIAÓRA, ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ HITTANÓRA) A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT ÁTMENETILEG SZÜNETEL!
EZ A RENDELKEZÉS VISSZAVONÁSIG VAN ÉRVÉNYBEN!
KÉRJÜK A KEDVES HÍVEK MEGÉRTÉSÉT ÉS TÜRELMÉT!

 


 

KEDVES TESTVÉREIM!
AZ ALÁBBIAKBAN SZERETNÉK NÉHÁNY FONTOS, ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓT MEGOSZTANI AZOKKAL, AKIK A HONLAPUNKAT FELKERESIK.

1) Hitünk gyakorlásának igen fontos összetevője a szentmiséken való részvétel a szentgyónással és a szentáldozással együtt.

2) Ezek közül (miselátogatás, gyónás és áldozás) most egyik sem valósítható meg a koronavírus járvány miatt, vagyis HITÜNK GYAKORLÁSÁBAN VÁLTOZÁS következik be, előre meg nem határozható időre.

3) MIT TEHETÜNK?

4) A SZENTMISE HALLGATÁSSAL KAPCSOLATBAN kérünk mindenkit, hogy a hírközlési eszközöket használva (televízió közvetítés ? rádió hallgatás), valamint az informatika eszközeit használva (online közvetítések - okostelefonok stb.) vegyünk részt a szentmiséken vasárnaponként és hétköznaponként is, és lelki áldozásban részesülhetünk.

5) Ezeknek az eszközöknek a használatakor a következőkre kell figyelnünk és vigyáznunk, ami a SZENTGYÓNÁST ÉS A LELKI ÁLDOZÁST ILLETI:

- A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette A TÖKÉLETES BÁNAT felindítását kell megvalósítani.

- A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, amellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, és egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.) Ha a súlyos ok elmúlt és amikor lehet, az első alkalommal meg kell gyónnunk!

- Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, és így mind ideig -, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, mint legfőbb Jót, legjobb Atyámat és legnagyobb Jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondoljunk azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdünk] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

- A lelki áldozással kapcsolatban az alábbiakra figyeljünk:

LELKI ÁLDOZÁS: A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 


 

KEDVES RÓMAI KATOLIKUS TESTVÉREIM!

Egyházközségünk Templomában, a Plébániatemplomban (Hajdúszoboszló, Bocskai u. 1.) vasárnaponként délelőtt 9. órakor fogom a szentmisét bemutatni Híveink nélkül mindaddig, amíg a járvány miatt a nyilvános, a hívekkel együtt bemutatott szentmise nem lehetséges. Itt szeretném meghívni helybeli Híveinket és természetesen mindenkit, erre a közös, egyházközségi imádságra, vasárnapunknak a szokottól eltérő megszentelésére, közös imaláncra, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben módunk és lehetőségünk van rá és családban vagyunk, gyűljünk össze lakásunk egy szobájában és csendesedjünk el a fenti időpontban.
 • Egy hozsanna énekkel kezdhetünk, majd keresztvetéssel, azt követően vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és tartsunk őszinte bűnbánatot imádságos lelkülettel (használható a fentebb található imádság).
 • Imádkozzunk el közösen egy rózsafüzér imát, amelynek a végén lelki áldozást végezhetünk (fentebb szintén található ehhez imádság).
 • A lelki áldozás végén keresztet vetünk és szintén egy hozsannából vett énekkel zárjuk a közös imádságot.
 • Ez a közös imádságban eltöltött idő annyi, mint a Templomunkban bemutatott nép nélküli szentmise, amellyel megszenteljük vasárnapunkat.
 • Természetesen, előre is megköszönöm Mindenkinek, aki fontosnak érzi, hogy azzal a közöséggel együtt imádkozzon vasárnaponként ebben a rendkívüli formában, akikkel együtt gyakorolja a hitét.
 • Hívunk és várunk tehát Mindenkit ezekre a vasárnapi, rendkívüli, bár otthonainkban eltöltött, de mégis lelki közösségben elvégzendő közös, együttes imádságunkra.

Tisztelettel és szeretettel: József atya!

 


 

IMÁK SZÜKSÉGHELYZETBEN

IMA LELKI ÁLDOZÁSHOZ: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

TÖBB IMA VÍRUS, JÁRVÁNY IDEJÉN: Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.
VAGY:
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te vagy népünk Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

VAGY:

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus, imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért. Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban, meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is. Ismered a fáradt szívemet, amely boldogan szeret téged és elfogadtatod velem az élet nehézségeit. Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd. Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem, sebeimet meggyógyítod szereteteddel. Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet. Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled: Hallgass meg engem, ó Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal! Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád, fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység! Ámen!

VAGY:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavar- és aggodalomkeltő időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg betegeinket, adj vigasztalást családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, az ápolóknak és az önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki egyszülött Fiaddal és Szentlelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

JÁRVÁNYBAN SEGÍTŐ SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT KÉRŐ IMÁDSÁG

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!


2020-04-05
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás

Kapcsolódó média

 
2020 nagyböjti ima