Ön itt van most:Olvasósarok

Olvasósarok


Imádságok különböző életállapotokban

Felelősség a családért

Jézusom, te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket -- a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a hozzád vezető utat. Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.

A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és egyházad között áll fenn. Kérlek téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál.

Ugrás a lap tetejére

Imádság jó feleségért

Mennyei Atyám, te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülő tájat. Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék -- s én őhozzá.

Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!

Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit te már akkor rendeltél számomra, mielőtt még mindketten megszülettünk volna!

Ugrás a lap tetejére

Szeretni valakit

Istenem, szeretnék valakit szeretni. Érzem, hogy szeretnem kell valakit.

Az éjszaka magányában elfog a vágy, s kívánkozom egy ember után, akivel együtt boldogok lehetnénk. De karom ölelése a semmibe hullik... Egyedül vagyok, s szeretném, ha ketten lennénk. Istenem, úgy szeretnék valakihez tartozni, s oly nagyon szeretném, ha hozzám is tartozna valaki!

Beszélek -- nem hallgatja senki. Élek, dolgozom, gyarapszom -- nem osztozik velem senki. Mi haszna értékeimnek, ha nem ajándékozhatok meg belőle senkit? Szeretet... Kitől?... Kinek?... Fogadd el Uram, el nem fogadott szeretetemet!

Ugrás a lap tetejére

Igaz férjért

Mennyei Atyám! Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz.

Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben -- számodra és számomra!

Védj meg engem is -- az ô számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék, és neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk!

Ugrás a lap tetejére

Pályád kezdetén

Istenem, a teremtett világ hatalmas egységében kijelölted részemre azt a helyet, ahol dicsőségedre dolgozhatom. Add, kérlek, hogy hivatásomnak ezt a mély értelmét sose tévesszem szem elől! Szívem minden dobbanása, akaratom minden mozdulása ezt a célt szolgálja! Add, hogy minden munkámban, akár testi, akár szellemi, fölismerjem szándékodat!

Áldd meg és szenteld meg hivatásomat, hogy becsületben, tisztességben dolgozhassam, napról napra hasonlóvá lehessek Krisztushoz, aki minden emberi hivatás legszebb példaképe és előképe! Add, hogy javára váljak annak a közösségnek, amelybe beleállítottál:

  • embertársaim számára, akik mellettem élnek, akiknek jólétéről, jövőjéről való gondoskodást rám bíztad,
  • annak a népnek, amelynek sorsát szorosan összekötötted az enyémmel,
  • az egyház számára, amelynek tagjául meghívtál, s amelynek mindig életerős, egészséges tagja akarok lenni, hogy állandó tökéletesedéssel az üdvösséget elnyerhessem, és az egész emberiség üdvözüléséhez hozzájárulhassak a te dicsőségedre! Ámen.

Ugrás a lap tetejére

Tiszta szerelem

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a te fenséges arcodból.

Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és méltók legyünk áldásodra, Krisztus Urunk által. Ámen.

Ugrás a lap tetejére

Feleség imája

Uram, már nem egyedül állok előtted. A közös úton már férjemmel együtt haladunk. Őérte könyörgök hozzád. Világosítsd, erősítsd meg őt, hogy céljait, feladatait a te elképzelésed szerint keresse és oldja meg. Adj neki erőt a problémák helyes megoldásához, tetteihez pedig kellő határozottságot. És ha nem talál időt arra, hogy néha csöndben magába vonuljon, kérlek, fogadd el helyette az én imámat. Áldd meg minden munkáját és szerelmünket. Ámen.

Ugrás a lap tetejére

Nő hálaadó imája Teremtőjének

Uram, hálát adok neked, hogy megteremtettél, és azért, hogy nőnek teremtettél. Te már a bölcsőben belénk oltottad az odaadásra való hajlamot. Fogékonnyá tetted szívünket az ajándékozó szeretetre. Megajándékoztál bennünket azzal a finom érzékkel, hogy fölismerjük a legkülönfélébb helyzetekben azt, ami szükséges, és aztán találékonyságunkkal azonnal segítsünk a bajon. Egész lényünket, magatartásunkat a befogadásra, a szükségek és hiányok betöltésére rendelted. Ezért feléd is jobban kitárulunk és megnyílunk.

Hálát adok neked, Uram, hogy bátorító és vigasztaló szavunkkal erősíteni és lelkesíteni tudjuk a férfiakat, amikor elcsüggednek, elkeserednek. Bár az emberek a gyöngébb nemnek neveznek bennünket, veled együtt erőssé válunk a szenvedésben, a megpróbáltatások elviselésében, a türelemben, kitartásban. Az engesztelésnek -- amelyet a világ bűneiért hozni kell -- egy nagy részét szintén miránk bíztad. Szent dolgot bíztál ránk! Királyi Asszonyt állítottál elénk mintaképül: Máriát, édesanyját egyszülött fiadnak.

Nézzünk Máriára! Csak ô felelhet meg annak a képnek, amelyet te követendő például állítasz a nők elé. Közbenjárására állj mellém, hogy neked tetsző módon éljek, és mindörökké dicsőítselek. Ámen.

Ugrás a lap tetejére

Magányos nő imája

A nap lármájából menekülök hozzád, Istenem. A te társaságodban akarok föloldódni, mert bár az emberek között élek, mégis nagyon egyedül vagyok.

Úgy érzem, közömbösen mennek el mellettem, nem jelentek egyiküknek se semmit, s egyiküknek sincs rám szüksége... Nem vagyok máris talán fölösleges ezen a világon? Úgy tűnik, mintha te magad állítottál volna félre... Uram, te tudod a legjobban, mindez mennyire nyomja lelkemet, s milyen súlyos teher nekem a magány. Keserűvé és keménnyé tesz. Most már céltalanul, értelmetlenül kellene életemnek leperegnie? Nem tartogatnál számomra még új feladatot?

Istenem, engedd úgy fölfognom, hogy ez a magány a te kegyelmednek és hívásodnak a jele. Azt akarod, hogy elszakadjak a világ dolgaitól, és egészen a te közelségedben éljek? Igen, tudom, hogy szívemet csak te töltheted be, ittlétemnek csak te adhatsz értelmet.

Ezért kérlek, fordítsd el figyelmemet önmagamról, s irányítsd azt magad felé. Szemem csak így nyílik meg a világ ezernyi szükségének meglátására. Szívem csak így tárul ki az emberek szenvedéseinek megértésére, s nem fogok majd mellettük anélkül elmenni, hogy ne ajánljam föl segítségemet.

Szereteted eszközévé teszel, ha készen vagyok arra, hogy oda kövesselek, ahova hívsz. Hogy téged a világba vihesselek, Uram, kérlek, küldj el engem a világba, és te légy ott is velem. Ámen.

Ugrás a lap tetejére

Családapa imádsága

Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. Engedd fölismernem az igazán keresztény család értelmét és feladatait. Kérlek, állj mellettem, hogy családomat isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem, és enyéimnek jó példával szolgálhassak. Adj szeretteimnek egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet; ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy szeretettel és hűséggel viseljük el, amit ránk küldesz; hogy osztozhassunk egymás örömében és bánatában.

Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek, s keserű csalódás éri őket, vigasztalást, menedéket és támaszt jelenthessek számukra. A názáreti Szent Család legyen mintaképünk! Jézus, Mária, József, vezessetek, segítsetek, óvjatok bennünket! Ámen.

Ugrás a lap tetejére

Lelki derűért

Mennyei Atyám!

A jóságos XXIII. János pápa így imádkozott: „Add, hogy legyen bennem szikrányi humor, mert erre oly nagyon szükség van ebben a szomorú világban!” Humorérzékért, mosolygó jókedvért imádkozom most hozzád, Uram. Egyszerű szavakkal akarlak kérni. Add, hogy mosolyogni tudjak az üres frázisokon, amelyekkel imáinkat oly sokszor fölcicomázzuk. Hiszen Jézus is figyelmeztetett: ne tegyünk úgy, mint azok, akik azt hiszik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Add, Uram, hogy mosolyogni tudjak elsősorban önmagamon. Beképzeltségemen, nagyravágyásomon. Hiszen amim van, tőled kaptam. Kinek ezt a képességet adtad, kinek azt. Szívből köszönöm mindazt, amit másoknak adtál, hogy értékeikkel, tehetségükkel embertársaikat szolgálhassák. Sík Sándorral szeretném mondani:

Ha futva hagy el bárki, meg ne nézd,

Csak el ne vétsd a csilingelést!

Adj, Uram, humorérzéket, hogy mosolyogni tudjak saját végességemen, gyöngeségeimen! Add, Uram, hogy mosolyogni tudjak bajaimban, csalódásaimban is, és ne vegyek tragikusan semmit, ami engem ér! Hol vannak ezek a bajok négymilliárd másik ember gondja-bajához képest? Vállalni akarom a közös embersorsot, ahogy te is vállaltad, Jézusom.

Adj humorérzéket, Uram, hogy nevetni tudjak a bohócokon! Nem a cirkuszi bohócokon -- bár rájuk is szükség van --, de azokon is, akik átvitt értelemben teszik föl magukra a csörgősipkát, ugyanakkor azt hiszik, hogy ők a világ közepe, akiket a világ nem nélkülözhet. A világ mindenkit nélkülözhet. Legkevésbé azonban azokat, akik csöndben, feltűnés nélkül szolgálják az embereket. Nem ok nélkül mondja Pál apostol: „A világ szemében oktalanokat választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; a gyöngéket választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket; a föltűnés nélkül élőket, hogy megszégyenítse a kérkedőket.”

Adj humorérzéket, Uram, hogy mosolyogni tudjak a zsinat utáni egyház tragikusnak kikiáltott, úgynevezett „válságain”! Óvj meg korunk legnagyobb kísértésétől: az elkeseredéstől és a csüggedéstől!

Adj humorérzéket, Uram, hogy az evangéliumot, az ,,örömhírt'' józanul és derűsen tudjam tolmácsolni a rám bízottak számára, főleg a gyermekeknek és fiatal szüleiknek. Add, hogy csillogó, tiszta gyermekszemekben az ô daloló, vidám szívükben mindig meglássam a jövőt, amelyet te készítesz elő egyházadnak! Add, hogy elôbb ismerjék meg az evangélium boldogító szépségét, mint az élet sötét oldalait, és a szépség ereje segítsen majd legyőzni minden rosszat!

Add, hogy a legnagyobb kitüntetésnek tekintsem, ha tovább tudom adni a fiataloknak a hitet, ami minden boldogság és derű forrása.

Így elmondhatom majd egykor én is -- remélem mosolyogva -- az öreg Simeonnal együtt a keresztény derű szívből jövő szavait: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat békességben, mert megláthattam üdvösségedet...”

Waigand József

Ugrás a lap tetejére

Miért nem vagy vidám ma?

Nem tudod az okát.

Ajánld fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat,

csüggedésedet, régi gondjaidat,

ezeket az elintézetlen aktákat,

amelyek szíved mélyén porosodnak.

És aztán mosolyogj rá másokra!

Mosolyogj a feleségedre, testvéredre,

szomszédodra, kartársadra,

mosolyogj a házfelügyelőre, kereskedőre.

Mosolyogj, mosolyogj --,

és mosolyod visszacsalogatja majd

az eltávozott örömet.


Michel Quist

Ugrás a lap tetejére