Ön itt van most:Miserend

Miserend


TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA DÖNTÉSE ALAPJÁN TEMPLOMUNKBAN IS A NYILVÁNOS LITURGIA (SZENTMISÉK KÖZNAP ÉS VASÁRNAP), VALAMINT MÁS TEMPLOMI ÉS KÖZÖSSÉGI IMÁDSÁG, ÖSSZEJÖVETEL (RÓZSAFÜZÉR IMA, KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, BIBLIAÓRA, ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ HITTANÓRA) A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT ÁTMENETILEG SZÜNETEL!
EZ A RENDELKEZÉS VISSZAVONÁSIG VAN ÉRVÉNYBEN!
KÉRJÜK A KEDVES HÍVEK MEGÉRTÉSÉT ÉS TÜRELMÉT!


KEDVES RÓMAI KATOLIKUS TESTVÉREIM!

Egyházközségünk Templomában, a Plébániatemplomban (Hajdúszoboszló, Bocskai u. 1.) vasárnaponként délelőtt 9. órakor fogom a szentmisét bemutatni Híveink nélkül mindaddig, amíg a járvány miatt a nyilvános, a hívekkel együtt bemutatott szentmise nem lehetséges. Itt szeretném meghívni helybeli Híveinket és természetesen mindenkit, erre a közös, egyházközségi imádságra, vasárnapunknak a szokottól eltérő megszentelésére, közös imaláncra, az alábbiak szerint:

  • Amennyiben módunk és lehetőségünk van rá és családban vagyunk, gyűljünk össze lakásunk egy szobájában és csendesedjünk el a fenti időpontban.
  • Egy hozsanna énekkel kezdhetünk, majd keresztvetéssel, azt követően vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és tartsunk őszinte bűnbánatot imádságos lelkülettel (használható a fentebb található imádság).
  • Imádkozzunk el közösen egy rózsafüzér imát, amelynek a végén lelki áldozást végezhetünk (fentebb szintén található ehhez imádság).
  • A lelki áldozás végén keresztet vetünk és szintén egy hozsannából vett énekkel zárjuk a közös imádságot.
  • Ez a közös imádságban eltöltött idő annyi, mint a Templomunkban bemutatott nép nélküli szentmise, amellyel megszenteljük vasárnapunkat.
  • Természetesen, előre is megköszönöm Mindenkinek, aki fontosnak érzi, hogy azzal a közöséggel együtt imádkozzon vasárnaponként ebben a rendkívüli formában, akikkel együtt gyakorolja a hitét.
  • Hívunk és várunk tehát Mindenkit ezekre a vasárnapi, rendkívüli, bár otthonainkban eltöltött, de mégis lelki közösségben elvégzendő közös, együttes imádságunkra.

Tisztelettel és szeretettel: József atya!


IMÁK SZÜKSÉGHELYZETBEN

IMA LELKI ÁLDOZÁSHOZ: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

TÖBB IMA VÍRUS, JÁRVÁNY IDEJÉN: Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.
VAGY:
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te vagy népünk Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

VAGY:

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus, imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért. Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban, meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is. Ismered a fáradt szívemet, amely boldogan szeret téged és elfogadtatod velem az élet nehézségeit. Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd. Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem, sebeimet meggyógyítod szereteteddel. Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet. Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled: Hallgass meg engem, ó Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal! Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád, fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység! Ámen!

VAGY:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavar- és aggodalomkeltő időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg betegeinket, adj vigasztalást családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, az ápolóknak és az önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki egyszülött Fiaddal és Szentlelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

JÁRVÁNYBAN SEGÍTŐ SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT KÉRŐ IMÁDSÁG

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!